Kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan

De wetenschap dat jouw kind in goede handen is en er liefde, geborgenheid en ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden, is van groot belang. Het pedagogisch beleidsplan biedt een richtlijn voor zowel ouders als gastouders. Het biedt een visie op kinderopvang met een aantal uitgewerkte punten gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen:

 • Bieden van fysieke en emotionele veiligheid
 • Bevorderen van persoonlijke competenties
 • Bevorderen van sociale competenties
 • Overdracht van normen en waarden

Naast deze vier pijlers hebben wij nog de zes interactievaardigheden aan toegevoegd waarvan wij vinden dat alle gastouders die ook moeten beheersen:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor de autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

Klik hier voor het volledig Pedagogisch Beleidsplan.

Inspectierapport

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert de kwaliteit van de kinderopvang. Zowel de gastouders als de Gastoudercoöperatie worden regelmatig gecontroleerd. De inspectierapporten hiervan zijn terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Klik hier voor het inspectierapport van de Gastoudercoöperatie.

Oudercommissie

De input van ouders vinden wij erg belangrijk. Een van de manieren waarop ouders hun stem kunnen laten horen is in de oudercommissie. Zo kunt u meedenken over de kwaliteit en het beleid van de coöperatie.

 • De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden
 • Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Ze zijn onbeperkt herkiesbaar
 • Elke ouder mag zich verkiesbaar stellen

Momenteel zijn wij hard op zoek naar leden. Vind u het belangrijk om mee te kunnen denken over de vorderingen van de Gastoudercoöperatie, neem dan contact op via info@gastoudercoöperatie.nl

Privacy beleid

De privacy en veiligheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Het volledige document ‘Privacy Verklaring’ staat in uw persoonlijke online omgeving op de website en is ook op te vragen via info@gastoudercooperatie.nl

Klachten

De Gastoudercoöperatie en aangesloten gastouders streven naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het zijn dat er een klacht ontstaat. De coöperatie heeft een duidelijk klachtenprocedure waarbij uw klacht in behandeling wordt genomen. Als u vindt dat uw klacht niet op de juiste manier is afgehandeld kunt u dat voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang, waar de Gastoudercoöperatie bij aangesloten is. Voor gastouders is er een klachtenbemiddelingsloket bij Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders.
De klachtenprocedure is terug te vinden in uw persoonlijke online omgeving op de website.

Extern vertrouwenspersoon/ aandachtsfunctionaris

Als u te maken krijgt met een klacht of probleem die vertrouwelijk behandeld dient te worden maar waarbij u niet terecht kunt bij de Gastoudercoöperatie (bijvoorbeeld overschrijdend gedrag van een medewerker van de coöperatie) dan kunt u zich richten tot een extern vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris. Deze persoon of functionaris is niet werkzaam bij de Gastoudercoöperatie.
Deze procedure is verwerkt in het document ‘Klachtenprocedure’ en is terug te vinden in uw persoonlijke online omgeving.